adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym - postępowanie przygotowawcze

PRAWA POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM – POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

Pokrzywdzonym w rozumieniu Kodeksu postępowania karnego jest to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo (art. 49 § 1 k.p.k.).

Pokrzywdzony w toku postępowania przygotowawczego jest stroną tego postępowania, w związku z czym przysługuje mu szereg uprawnień.

 1. Prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika, wybranego przez siebie (art. 87 § 1 k.p.k.) bądź wyznaczonego z urzędu, jeżeli pokrzywdzony wykaże, iż nie stać go na pełnomocnika z wyboru (art. 78 § 1 k.p.k. w zw. z art. 88 § 1 k.p.k.)
 2. Prawo do składania wniosków dowodowych (art. 315 § 1 k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k.)
 3. Prawo do udziału w czynności śledztwa albo dochodzenia jeżeli nie będzie można jej powtórzyć na rozprawie, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki (art. 316 § 1 k.p.k.)
 4. Prawo do korzystania z pomocy tłumacza, jeżeli pokrzywdzony jest głuchy lub niemy albo nie włada językiem polskim. Prawo do korzystania z pomocy tłumacza zachodzi także, gdy istnieje potrzeba przełożenia na język polski pisma sporządzonego w języku obcym lub odwrotnie albo zapoznania pokrzywdzonego z treścią przeprowadzanego dowodu (art. 204 § 1 i 2 k.p.k.)
 5. Prawo dostępu do akt sprawy, sporządzania z nich odpisów i kopii (art. 156 § 1 k.p.k.)
 6. Prawo do złożenia wniosku o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania (art. 321 § 1 k.p.k.)
 7. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego celem pogodzenia się z podejrzanym (art. 23a § 1 k.p.k. )
 8. Prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 49a k.p.k.)
 9. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenie dochodzenia lub śledztwa (art. 306 § 1 pkt 1 k.p.k.)
 10. Prawo do złożenia zażalenia na bezczynność, jeżeli w ciągu 6 tygodni pokrzywdzony nie zostanie powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa (art. 306 § 3 k.p.k.)
 11. Prawo do złożenia zażalenia na każdą czynność naruszającą prawa pokrzywdzonego (art. 302 § 2 k.p.k.)
 12. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy jak również o ucieczce podejrzanego z aresztu śledczego (art. 253 § 3 k.p.k.)
 13. Prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w przypadku powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania (art. 55 § 1 k.p.k.)

adw. Wojciech Piłat

wpis aktualny na dzień 18 lipca 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *