hospital-1802679_1280

Kiedy szpital odpowiada za zakażenie?

Kiedy szpital odpowiada za zakażenie szpitalne. Wskazówki w tym zakresie daje wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. (sygn. akt: V ACa 877/15).

Jak przyjął Sąd Apelacyjny, „Odpowiedzialność za zakażenia szpitalne opiera się na zasadzie winy (art. 415 k.c.). Wina z kolei łączy w sobie element obiektywny, tj. niezgodność działania sprawcy z określonymi regułami postępowania, czyli każde zachowanie niewłaściwe, a więc niezgodne bądź z przepisami prawa lub też – w stosunku do lekarzy i personelu medycznego – naruszenie obowiązujących reguł, wynikających z zasad wiedzy medycznej, doświadczenia i deontologii zawodowej lub też zachowania się sprzecznego z powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia, jak i element subiektywny, wyrażający się w niewłaściwym nastawieniu psychicznym sprawcy szkody (w postaci umyślności lub nieumyślności) i może wyrażać się w niewiedzy lekarzy i innych pracowników medycznych, nieostrożności w ich postępowaniu, nieuwadze bądź też niedbalstwie, polegającym na niedołożeniu pewnej miary staranności.

Zachowanie lekarzy i innych pracowników medycznych musi być obiektywnie bezprawne i subiektywnie zawinione. Obowiązkiem całego personelu medycznego zakładu leczniczego jest dołożenie należytej staranności w leczeniu każdego pacjenta.”.

W dalszej części Sąd wskazał, że:”Trafnie wskazał Sąd Okręgowy, że ciężar wykazania przesłanek zawinienia pracowników (…)w T. w zakresie zaniedbań skutkujących zakażeniem powódki (…), spoczywał na powódce (art. 6 k.c.). Strona pozwana z kolei miała prawo i obowiązek wykazywać, że wszelkie standardy postępowania przeciwdziałające zakażeniu zostały w szpitalu zachowane. Dopiero wykazanie określonych zaniedbań szpitala w profilaktyce okołooperacyjnej, czy też winy organizacyjnej szpitala, polegającej na niezapewnieniu pacjentom w czasie pobytu na leczeniu właściwych warunków sanitarnych, mogłoby w rozpoznawanej sprawie skutkować ustaleniem winy placówki medycznej za zakażenie powódki.”.

Cytaty pochodzą z wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. (sygn. akt: V ACa 877/15), publ. orzeczenia.ms.gov.pl .

01.02.2017 r.

adw. Paweł Mąka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *