adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
rozwody olsztyn

Małżonek narobił długów – co zrobić?

Co należy uczynić w sytuacji, gdy jeden z małżonków, bez wiedzy drugiego, zaciągnął liczne zobowiązania, np. kredytowe? Czy współmałżonek, który nie wiedział o zaciąganiu kredytów, odpowiada za ich spłatę?

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z § 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Prowadziłoby to do wniosku, że jeżeli małżonek bez zgody drugiego małżonka zaciągnął zobowiązanie, to wówczas drugi małżonek nie odpowiada za długi.

Zgodnie jednak z art. 30 Kro, a konkretnie § 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Koniecznym zatem jest zbadanie, czy zobowiązanie zostało zaciągnięte przez małżonka dotyczyło spraw wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Co zrobić, aby nie odpowiadać za długi zaciągnięte przez współmałżonka? Jedną z opcji jest ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie art. 52 § 1 kro, zgodnie z którym „Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Co istotne, na mocy § 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

adwokat Paweł Mąka

wpis do bloga: 25 stycznia 2017 r.
Rozwody Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *