adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
pen-2912932_1280

Wnoszenie pism sądowych listem zwykłym

Procedury sądowe dopuszczają możliwość wnoszenia pism, w tym środków zaskarżenia (np. apelacja, zażalenie) pocztą. Powoduje to, że nie trzeba każdego pisma składać bezpośrednio w siedzibie Sądu. Przyjmuje się wówczas, że zostało wniesione w dniu, w którym nadano je w placówce pocztowej operatora publicznego. W praktyce, Sąd sprawdza to na podstawie daty wynikającej ze stempla pocztowego. Co jednak, gdy data z takiego stempla jest niewidoczna?Warto wszelkie przesyłki nadawać listem poleconym, wówczas otrzymujemy dowód nadania, stanowiący urzędowy dowód dokonania czynności procesowej w terminie. Często zdarza się bowiem, że data stempla jest na przesyłce niewyraźna. W takim przypadku legitymować się będziemy dowodem nadania, który będzie potwierdzał datę nadania przesyłki w terminie. W orzecznictwie przyjmuje się, że nadania takiej przesyłki listem zwykłym powoduje, że nadawca bierze „na siebie” ryzyko związane z niemożnością ustalenia daty nadania przesyłki.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 sierpnia 2003 r., sygn. akt II Kz 20/03. Sąd Najwyższy wskazał w tym orzeczeniu, że „Powszechnie przyjęte jest nadawanie pism w urzędzie pocztowym przesyłką poleconą. Potwierdzenie nadania przesyłki pocztowej ma moc dokumentu urzędowego i zapewnia nadawcy wykazanie daty nadania. Oczywiście nie wynika z tego, że nie jest dopuszczalne ustalenie daty nadania za pomocą innych środków, np. na podstawie stempla pocztowego na kopercie przesyłki zwykłej. Jednak to nadawca musi się liczyć z ewentualnymi konsekwencjami braku możliwości ustalenia daty nadania, gdy pismo wysyła przesyłką zwykłą.”.

Warto rozważyć zlecenie prowadzenie sprawy prawnikowi (np. adwokat), który dopilnuje złożenia środków zaskarżenia w terminie, jak i odpowiedniej formie.

adw. Paweł Mąka

16 listopada 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *